ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
آشنایی با سمیولوژی اعصاب
از تاریخ 1398/04/10 لغایت 1401/04/10
دانشگاه علوم پزشکی همدان
اصول تصویر برداری ایمپلنت دندانی
از تاریخ 1397/10/25 لغایت 1400/10/25
دانشگاه علوم پزشکی همدان
تب و تشنج در کودکان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشکلات تنفسی نوزادان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید