ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تب و تشنج در کودکان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشکلات تنفسی نوزادان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان
نحوه صدور گواهی فوت
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دارو درمانی اختلالات افسردگی
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید